Važnije informacije Službe za granicu

Granična kontrola

Nakon ulaska Republike Hrvatske u EU i nadalje će se od strane granične policije obavljati granična kontrola na državnoj granici sa svim državama, pa tako i državama članicama EU, sve do ulaska RH u Schengenski prostor.

Od 01.07.2013. godine poslovi carine neće se obavljati na državnoj granici s državama članicama EU.

Temeljem dogovora između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Republike Slovenije  i Vlade Mađarske o uvođenju zajedničkih službenih mjesta za obavljanje granične kontrole određuje se jednostavnije obavljanje granične kontrole u cestovnom i željezničkom prometu odnosno obavljanje granične kontrole na jednom mjestu tzv. „one –stop-control“.

Prelazak granice državljana država članica EU i EGP-a ( Europskog gospodarskog prostora)

Državljani država članica EU, odnosno EGP ( znači i Norveška, Island, Lihtenštajn), državljani Kneževine Andore, Kneževine Monako, Republike San Marino, Svete Stolice i Švicarske Konfederacije, mogu prelaziti državnu granicu RH s osobnom iskaznicom, odnosno drugom ispravom kojom dokazuju identitet i državljanstvo.

Državljani RH mogu ulaziti u druge države članice EU, te u Norvešku i Lihtenštajn s osobnom iskaznicom ili putovnicom.
Za Island i Švicarsku Konfederaciju (koje nisu u EU ali su članice Schengenskog prostora) i dalje je potrebna isključivo putovnica.
 

Državljani RH, kao građani Europske unije, mogu ulaziti s osobnom iskaznicom u treće države: BiH, Crnu Goru, Srbiju i Makedoniju, kao i druge države koje to budu omogućavale naknadnom obaviješću.

Prelazak granice članova obitelji državljana država članica EU i EGP-a

Državljani trećih država koji su članovi obitelji državljana država članica EU i EGP-a mogu ući u RH s putnom ispravom i vizom, ako je sukladno viznom sustavu  viza potrebna, odnosno putnom ispravom i boravišnom iskaznicom.

Članovima obitelji državljana država članica EU i EGP-a  može se izdati viza na graničnom prijelazu pod uvjetima propisanim Zakonom o strancima.

Uvjeti za ulazak državljana trećih država (državljanin treće države je stranac koji nema državljanstvo države članice EGP-a)

Za planirani boravak na državnom području država članica u trajanju od ne više od 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, koje podrazumijeva uzimanje u obzir razdoblje od 180 dana koje prethodi svakom danu boravka,  uvjeti ulaska za državljane trećih zemalja su sljedeći:

(a) moraju imati važeću putnu ispravu ili isprave na temelju kojih im se odobrava prelazak granice;

(b) moraju imati važeću vizu ako je ona obvezna na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 od 15. ožujka 2001. u kojoj su navedene treće zemlje čiji državljani moraju posjedovati vize pri prelasku vanjskih granica i one zemlje čiji su državljani izuzeti od ovog zahtjeva  , osim ako posjeduju valjanu boravišnu dozvolu ili važeću dugotrajnu vizu.

(c) moraju opravdati razlog i uvjete svog boravka te imati dovoljno sredstava za uzdržavanje, boravak i povratak u matičnu državu ili proputovanje do treće zemlje za koju su sigurni da će ih prihvatiti, ili su takva sredstva u mogućnosti zakonito pribaviti;

(d) da nisu osobe koje se u Schengenskom informacijskom sustavu vode kao osobe sa zabranom ulaska;

(e) da ne predstavljaju opasnost javnom redu, međunarodnoj sigurnosti, javnom zdravlju ili međunarodnim odnosima država članica, a posebno ako se u bazama podataka država članica ne vode kao osobe sa zabranom ulaska iz istih razloga.

Vlada Republike Hrvatske može odrediti da pod određenim uvjetima, stranci mogu ulaziti i izlaziti iz RH uz posjedovanje:

- valjane  putne isprave i dozvole boravka  koju je izdala jedna od država potpisnica Schengenskog provedbenog Sporazuma,
- valjane putne isprave u koju je unesena valjana jedinstvena ili dugotrajna viza ( D) koju je izdala jedna od država potpisnica Schengenskog provedbenog Sporazuma,
- valjane putne isprave i dozvole boravka koju je izdala jedna od država članica Europske unije koja još u potpunosti ne primjenjuje Schengensku pravnu stečevinu,
- valjane putne isprave u koju je unesena nacionalna viza koju je izdala jedna od država članica Europske unije koja još u potpunosti ne primjenjuje Schengensku pravnu stečevinu,

Prelazak maloljetnika preko državne granice

Za prelazak preko državne granice maloljetnih stranih državljana primjenjuju  se pravila propisana Prilogom VI. točkom 6. Zakona o schengenskim granicama. 

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana ( NN 82/15 ) došlo je do značajne novine u proceduri granične kontrole.  Naime, članak 6. dosadašnjeg Zakona propisivao je da građanin mlađi od 14 godina (dijete) može putovati u inozemstvo samo u pratnji roditelja ili drugog zakonskog zastupnika ili uz njihovu suglasnost u pratnji druge osobe, a navedena suglasnost morala je biti ovjerena od javnog bilježnika, diplomatske misije ili konzularnog ureda.

Najnovijim izmjenama i dopunama ovog Zakona navedeni članak je izbrisan te je samim time prestala obveza roditelja za vađenje propisane suglasnosti u slučaju kada im djeca putuju preko granice u pratnji drugih osoba (članovi obitelji, prijatelji, različite organizacije i sl.).

Boravak državljana država članica EU/EGP-a

Državljani država članica EU/EGP-a i državljani trećih država koji su članovi obitelji tih državljana, dužni su sami prijaviti boravište. Prijava se podnosi nadležnoj policijskoj upravi i policijskoj postaji u roku od 15 dana od dana ulaska u RH ili od promjene boravišta. Osobe koje su im pružile smještaj nisu dužne prijaviti njihov boravak.

 Prijava boravka ostalih državljana trećih država obavlja se sukladno članku 147. Zakona o strancima odnosno stranac na kratkotrajnom boravku dužan je sam prijaviti svoj smještaj u roku od 2 dana od ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno od promjene smještaja.

Iznimno, smještaj stranca na kratkotrajnom boravku dužna je prijaviti pravna i fizička osoba koja je strancu pružila smještaj ( pružatelj smještaja) u roku od jednoga dana od dolaska stranca na smještaj.

Državljani država članica EU/EGP-a i državljani trećih država koji su članovi obitelji tih državljana, mogu boraviti u RH 3 mjeseca od dana ulaska u RH ( kratkotrajni boravak).

Ukoliko namjeravaju boraviti duže od 3 mjeseca, državljani država članica EU/EGP-a dužni su u roku od 8 dana od isteka 3 mjeseca prijaviti privremeni boravak nadležnoj Policijskoj upravi ili Policijskoj postaji, a članovi obitelji podnijeti zahtjev za boravišnu iskaznicu.

 

Ostale dodatne informacije:

Zakon o nadzoru državne granice  NN broj: 83/2013
Uredba o viznom sustavu NN 55/2015.
 

Lov u graničnom pojasu
 

Sukladno članku 31.  stavak 3.  Zakona o nadzoru državne granice potrebno je najaviti lov u graničnom pojasu. Popunjen obrazac najave lova  potrebno je  dostaviti najkasnije 24 sata prije održavanja lova u graničnom pojasu ( osobno, fax-om ili poštom) u  Postaji granične policije Koprivnica (Otočka bb, Telefon: 048/656 537, Telefaks: 048/868 161).

Obrazac je kreiran radi jednostavnije i jednoobrazne najave lova u graničnom pojasu, a možete ga preuzeti ovdje.