JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Slika /ikone/Ilustracija.pu.jpg

Policijska uprava koprivničko-križevačka raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Foto: Ilustracija
 
Broj: 511-06-04/1-276/1-22
Koprivnica, 10.01.2022.
 
 
 
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 138/15. – Odluka USRH, 61/17., 70/19. i 98/19.), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine br. 78/17. i 89/19), te odobrenju Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 112-02/21-01/945, URBROJ: 514-08-01-02/01-21-02 od 11. studenoga 2021. godine i suglasnosti Ministarstva financija, KLASA: 100-01/21-01/163, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 7. prosinca 2021. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivničko-križevačka raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
  1. Policijska postaja Đurđevac, daktilograf u smjeni (Y760) – 1 izvršitelj,
Stručni uvjeti:
- završena srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit.
 
  1. Policijska postaja Koprivnica, daktilograf u smjeni (Y760) – 2 izvršitelja,
Stručni uvjeti:
- završena srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit.
 
  1. Postaja Granične policije Koprivnica, daktilograf u smjeni (Y760) – 1 izvršitelj,
Stručni uvjeti:
- završena srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit.
 
  1. Služba kriminalističke policije, daktilograf u smjeni (Y760) -  1 izvršitelj,
Stručni uvjeti:
- završena srednja stručna sprema - gimnazija ili srednja strukovna škola,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit.
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj mogu se javiti osobe obaju spolova.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit ili državni ispit, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

Za navedena radna mjesta obvezni probni rad traje tri mjeseca.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.

Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).

Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju, ili je povukao/la prijavu na javni natječaj više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Na web-stranici Policijske uprave koprivničko-križevačke https://koprivnicko-krizevacka-policija.gov.hr/ i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.

Na web-stranici Policijske uprave koprivničko-križevačke https://koprivnicko-krizevacka-policija.gov.hr/ i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje istovremeno s objavom javnog natječaja.

Kandidati/kinje koji se natječu za više radnih mjesta podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se natječu.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ice (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave koprivničko-križevačke https://koprivnicko-krizevacka-policija.gov.hr/.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
1. životopis,
2. svjedodžbu,
3. dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice ili elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja),
4. za cijeli period koji je kao uvjet naveden u javnom natječaju dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
6. ispravu o položenom državnom stručnom ispitu ili državnom ispitu ako je kandidat/kandidatkinja položio/la državni stručni ispit ili državni ispit.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će izvornik.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijama u državnu službu.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijma u državnu službu moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo na prednost kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017, 98/2019 i 84/2021), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003, 148/2013, 98/2019), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/2013,152/2014,39/2018,32/2020) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina te nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivničko-križevačka, Trg Eugena Kumičića 18, 48000 Koprivnica, s naznakom: »Za javni natječaj«.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web-stranici Policijske uprave koprivničko-križevačke https://koprivnicko-krizevacka-policija.gov.hr/

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od javne objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom natječaju.

PRILOZI:
OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNIH MJESTA
OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI NATJEČAJ

 
Policijska uprava koprivničko-križevačka


Stranica