Policijske postaje

Slika /ikone/pp postaje.JPG

Policijska postaja Koprivnica

Mjesto: Koprivnica
Adresa:  Trg Eugena Kumičića 18
Telefon: 048/656 438

Teritorijalna nadležnost:
 

PP Koprivnica prostire se na cca 670 km2, na čijem području se nalazi grad Koprivnica kao županijsko središte, te ukupno 11 općina sa 102 naselja u kojima živi oko 60 300 stanovnika.
 
Područje Policijske postaje Koprivnica karakterizira dobra kako cestovna, tako i željeznička povezanost sa ostalim dijelovima Republike Hrvatske kao i prema susjednim zemljama.
PP Koprivnica graniči na sjeveru sa PU međimurskom i Republikom Mađarskom prema kojoj vodi značajan željeznički pravac Zagreb – Budimpešta, te državnom cestom br. 41 Zagreb – Gola. Na zapadu PP Koprivnica graniči sa PU varaždinskom i PP Križevci u kojem pravcu vode značajni cestovni pravci (državna cesta br.2. – Republika Slovenija – Osijek i broj 41. Zagreb – Republika Mađarska), kao i značajan željeznički pravac Zagreb – Budimpešta. Na jugu PP Koprivnica graniči sa PU bjelovarsko – bilogorskom i PP Đurđevac prema kojoj vodi državna cesta br. 2. (R. Slovenija – Osijek) i veći broj županijskih cesta.
 
Na području PP Koprivnica ustrojeno je šest kontakt područja na I teritorijalnom sektoru, koji obuhvaća grad Koprivnicu sa prigradskim naseljima u kojima živi oko 30 800 stanovnika.
 
U Policijskoj postaji Koprivnica djeluju operativno dežurstvo, temeljna i kriminalistička policija.
 
Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika.
 
Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima.
 
Policijski službenici kriminalističke policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, gospodarskog, zloporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delinkvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba).
 
 
Policijskom postajom rukovodi načelnik Mišel Kiš.

Policijska postaja Đurđevac

Mjesto: Đurđevac
Adresa: Ulica grada Vukovara 63, upravni poslovi u Ulici Stjepana Radića 8
Telefon: 048/656 739
 

Teritorijalna nadležnost:
 
Grad Đurđevac smješten je u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, ima 157,19 km2 površine, 8 862 stanovnika (prema popisu iz 2001. godine), s gustoćom naseljenosti od 60 st/km2. Grad se sastoji od gradskog naselja Đurđevac i sljedećih prigradskih naselja: Budrovac, Čepelovac, Grkine, Mičetinac, Sirova Katalena, Severovci, Suha Katalena i Sveta Ana.
Đurđevac je područno središte ovog dijela Podravine; tu je smještena državna uprava, srednje škole, medicinske ustanove, trgovački centri, preko stotinjak tvrtki, galerija, kino, te športski tereni.
Sam grad Đurđevac je smješten u podravskoj nizini, između dvije prirodno-geografske cjeline; između sjevernih obronaka Bilogore i rijeke Drave. U podravskoj nizini razlikujemo tri osnovna reljefna elementa: plodne terase, Đurđevačke pijeske i naplavni nizinski prostor. Na dodiru tih reljefnih cjelina nastao je grad Đurđevac. Njegov nastanak uvjetovan je prije svega povoljnim topografskim položajem za obranu u nesigurnim srednjovjekovnim vremenima.  Današnji Stari Grad nastao je usred močvare na uzvišenom pješčanom humku. Najstariji dijelovi današnjeg Đurđevca nastali su također na uzvišenim pješčanim humcima okruženim vlažnim berečnim livadama. 
U prometno-geografskom smislu Đurđevac je položen uz Podravsku magistralu koja povezuje Varaždin i Osijek, te predstavlja čvorište magistrale prema Bjelovaru i Zagrebu. Nizinom rijeke Drave, kroz Đurđevac prolazi i pruga koja spaja Osijek, Koprivnicu i Zagreb, a sa svoje istočne strane graniči sa Pu virovitičko – podravskom.
 
U Policijskoj postaji Đurđevac organizirano je operativno dežurstvo koje 24 sata dnevno zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike kriminalističke i temeljne policije na izvršavanje zadaća te koordinira njihovim daljnjim radom.

Policijski službenici temeljne policije obavljaju poslove ophodnji postajnog područja, preveniranja kažnjivih radnji, hvatanja počinitelja kaznenih djela, interveniranja po dojavama građana te obavljaju i poslove asistencije drugim državnim tijelima.
 
Policijski službenici kriminalističke policije obavljaju poslove suzbijanja svih vidova kriminaliteta, provode potrebite mjere i radnje s ciljem pronalaska predmeta kaznenih djela, kao i hvatanja počinitelja kaznenih djela
 
Policijskom postajom rukovodi načelnik Marijan Slaviček.

Policijska postaja Križevci

Mjesto: Križevci
Adresa:  Drage Grdenića 5
Telefon: 048/656 839
Telefaks: 048/656 879
Policijska postaja Križevci

Teritorijalna nadležnost:

 
Područje Policijske postaje Križevci obuhvaća površinu od 525,93 km2 na kojem području se nalazi 135 naseljenih mjesta i obuhvaća grad Križevci, općinu Sveti Ivan Žabno, općinu Sveti Petar Orehovec, općinu Kalnik i općinu Gornja Rijeka. PP Križevci sa sjeveroistočne strane graniči sa PP Koprivnicom, sa sjeverne strane sa PP Novi Marof, sa zapadne strane sa PP Vrbovec, te sa jugoistočne strane sa PP Bjelovar.
 
Prema popisu stanovništva iz 2001. godine na području grada Križevci, te općina Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Kalnik i Gornja Rijeka prebiva 36 588 stanovnika.
                                                          
Preko područja Policijske postaje Križevci, odnosno grada Križevci i općina Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Kalnik i Gornja Rijeka protežu se tri cestovna državna pravca koji povezuju zapadni i istočni dio Republike Hrvatske i na kojima je veliki intenzititet prometa. Obzirom na navedeno, preko područja PP Križevci prometuje veliki broj osoba i roba. Kroz područje PP Križevci proteže se mreža prometnica u ukupnoj dužini od 372,1 km, a koje su svrstane u razne kategorije. Od sveukupne kilometraže prometnica državne ceste su dužine 60,9 km, županijske ceste 118 km i lokalne 193,2 km.
 
Policijska postaja Križevci ustrojem je mješovita postaja tako da u njoj djeluju operativno dežurstvo, temeljna i kriminalistička policija, te upravni poslovi.
 
U Policijskoj postaji organizirano je 24-satno operativno dežurstvo. Operativno dežurstvo Policijske postaje zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne, granične i kriminalističke policije na izvršavanje zadaća na terenu te prati i usmjerava izvršenje zadaća uz koordinaciju sa rukovoditeljima Policijske postaje kao i s Operativno komunikacijskim centrom policije Policijske uprave koprivničko-križevačke. Tijekom obavljanja službenih poslova održava kontakte sa susjednim policijskim postajama.
 
Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira, prevencije kaznenih djela te hvatanja počinitelja kaznenih djela i prekršaja, interveniranja prema dojavama građana, poslove u svezi asistencija, nadziru stanje sigurnosti cestovnog prometa, poduzimaju zakonske mjere prema počiniteljima prekršaja u prometu, vrše očevide prometnih nesreća, te obavljaju poslove iz domene nezakonitih migracija.
 
Kriminalistička policija bavi se otkrivačkom djelatnošću i razriješavanjem kaznenih djela, odnosno, otkrivanjem počinitelja kaznenih djela na postajnom području.
 
Upravni odjel bavi se izdavanjem, promjenom i zamjenom osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih dozvola, prometne dokumentacije, registracijom vozila, poslovima u svezi nabavke i registracije oružja, poslovima državljanstva, poslovima sa strancima i poslovima u svezi javnih okupljanja.

 Policijskom postajom rukovodi načelnik Ivan Pukec.  

Postaja prometne policije Koprivnica

Mjesto: Koprivnica
Adresa:  Trg Eugena Kumičića 18
Telefon: 048/656 539
Telefaks: 048/656 499

Postaja prometne policije Koprivnica prostire se na cca 670 kilomatara kvadratnih, na kojem području se nalazi grad Koprivnica, kao županijsko središte te ukupno 11 općina sa 102 naselja u kojima živi cca 60 700 stanovnika. Rečena postaja pokriva područje djelovanja Postaje prometne policije Koprivnica.

 
Područjem ove Postaje prolaze tri važna cestovna pravca i to iz pravca R. Slovenije u pravcu Osijeka, državna cesta broj 2 (u dužini 32,10 km) i državna cesta broj 41 (u dužini 42,30 km), koja povezuje zapadni i istočni dio RH, a ujedno predstavlja vezu sa istočnom Europom, preko cestovnog graničnog prijelaza Gola, te državna cesta broj 20 (u dužini od 20,88 km), koja povezuje županiju sa Međimurskom županijom. 
 
Osnovna zadaća Postaje prometne policije Koprivnica je briga o sigurnosti cestovnog prometa te ostali zadaci iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova.
 
Upravljanje prometom na cestama
 
Cilj je upravljanja prometom, koji obavljaju policijski službenici, osiguranje što bolje protočnosti i sigurnosti prometa, održavanja normalnih tokova javnog gradskog i individualnog prometa, odnosno, preusmjeravanja prometa. Upravljanje prometa može biti svakodnevno i povremeno. Svakodnevno upravljanje prometom obavlja se neposredno fizičkim upravljanjem ili ručnim upravljanjem semaforskih uređaja u vrijeme najvećih prometnih opterećenja (prometne špice), a povremeno se upravlja prometom za vrijeme izvođenja opsežnijih građevinskih radova na cestama, odnosno, tijekom rekonstrukcija  cestovnih površina, održavanja sportskih manifestacija (automobilske, motociklističke, biciklističke utrke, te atletske utrke građana i sportaša), tijekom javnih okupljanja kad dolazi do većih zastoja u prometu.
 
U lipnju 1998. godine započela je sa radom Prometna jedinica mladeži, koja je tijekom školskih praznika angažirana na nadzoru i upravljanju prometom na području Grada Koprivnice, a čine je odlični učenici srednjih škola. Pripadnici Prometne jedinice mladeži rade u dvije smjene, ujutro i poslijepodne, i svakodnevno na ispraćaju službe dobivaju konkretne zadatke s ciljem poboljšanja protočnosti prometa.     
 
Nadzor prometa na cestama    
 
Radi postizanja što boljeg nadzora prometa, područje Postaje prometne policije Koprivnica svakodnevno je tijekom 24 sata pokriveno ophodnjama, moto-ophodnjama i auto-ophodnjama. Svakodnevne aktivnosti policijskih službenika usmjeravaju se, sukladno vremenu i prostoru, na prometno najugroženije prometnice i raskrižja. Pod prometnom ugroženošću podrazumijevaju se: intenzitet prometa, broj prometnih nesreća te tehničke karakteristike prometnice, odnosno, raskrižja.
 
Uz redovne zadatke nadzora i upravljanja prometom, policijski službenici angažiraju se i za provođenje određenih akcija u prometu, u skladu s obvezama koje proizlaze iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Vlade RH. Ciljane akcije usmjerene su na prekršaje koji najčešće dovode do najtežih prometnih nesreća, a njihov je cilj postizanje povoljnije sveukupne sigurnosne situacije u cestovnom prometu.

Očevidi cestovnih prometnih nesreća

Policijski službenici Postaje prometne policije Koprivnica, uz nadzor prometa na cestama, obavljaju i očevide kod cestovnih prometnih nesreća. Očevidi se vrše kod prometnih  nesreća u kojima ima poginulih i ozlijeđenih osoba ili je nastala veća materijalna šteta, kao i kod prometnih nesreća s manjom materijalnom štetom, koju je djelatnicima policije dojavio netko od sudionika nesreće.
 
O izvršenim očevidima prometnih nesreća, sačinjavaju se Zapisnici. Zainteresirane stranke informacije o zapisnicima prometnih nezgoda mogu dobiti radnim danom od 7 do 15 sati, na broj telefona 048/656 464.

Policijskom postajom rukovodi načelnik Dalibor Marković.

Postaja granične policije Koprivnica

Mjesto: Otočka
Adresa: Otočka 10
Telefon: 048/656 537
Telefaks: 048/656 435
 

Teritorijalna nadležnost:


Područje koje pokriva Postaja granične policije Koprivnica nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Županije koprivničko-križevačke, a prostire se uz državnu granicu s R. Mađarskom u ukupnoj dužini od 91 kilometra.
Granično područje PGP Koprivnica graniči sa Policijskom upravom Međimurskom te Policijskom upravom Virovitičko-podravskom.
Od ukupne dužine državne granice (91 km), 41 kilometar proteže se kopnenim dijelom, dok se ostali dio u dužini od 50 kilometara proteže vodenim tokovima odnosno akvatorijima rijeka Mure i Drave.
 
Postaja granične policje Koprivnica u djelokrugu svojih poslova vrši nadzor i zaštitu zelenog i vodenog pojasa uz državnu granicu,te kontrolu prelaska na graničnim prijelazima, sprječavanje svih vrsta krijumčarenja ljudi, robe, narkotika i sl.

Na dužini granične crte koju pokriva ova Postaja nalazi se pet stalnih graničnih prijelaza:
 
1. Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Koprivnica   
Telefon: ŽK Koprivnica                  048/656 452, 
            ŽK Gyekenyes (Mađarska)  048/656 465.
                                                                      
  • dozvoljen prijelaz svih državljana, specifičan po svojoj dislociranosti, odnosno granična kontrola putnika i promet vlakova odvija se na teritoriju Republike Mađarske u željezničkkom kolodvou Gyekenyes, neposredno uz mjesto Zakany.
2. Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Gola
Telefon:   048/656 466                               
  • dozvoljen prijelaz svih državljana
i tri stalna granična prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu:
Donja Dubrava
Legrad
Ferdinandovac.
  • granični prijelazi otvaraju se jednom do dva puta godišnje, obično na zahtjev teritorijalno nadležnih općina, ne postoji infastruktura ni čvrsti objekti, a sam prelazak putnika prilikom otvaranja odvija se preko skele, obzirom da su svi privremeni prijelazi na vodenom dijelu granice, rijekama Muri i Dravi.
Značajniji cestovni pravac:
  • državna je cesta D-41,  Republika Mađarska - (GP Gola) -Koprivnica - Križevci - Zagreb,
Značajni žaljeznički pravac:
  • R. Mađarska - Koprivnica - Zagreb - (R. Slovenija) - Rijeka, Zagreb - Koprivnica - Osijek te Varaždin - Koprivnica - Zagreb - jedan od najvećih i najznačajnijih čvorišta željezničkog prometa u R. Hrvatskoj, putnički I teretni promet. 
Policijskom postajom rukovodi načelnica Tatjana Židov.