Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

Slika /ikone/Ilustracija.pu.jpg

Policijska uprava koprivničko-križevačka raspisuje Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

Foto: Ilustracija

OBRAZAC PRIJAVE

OPIS POSLOVA I PRAVNI IZVORI
 
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine br. 78/17 i 89/19) te odobrenju Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 112-01/23-01/575, Urbroj: 514-08-01-02/05-23-02 od 26. travnja 2023. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivničko-križevačka raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
1. POLICIJSKA POSTAJA KRIŽEVCI
- upravni referent – vježbenik -  1 izvršitelj
 
Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 
2. POLICIJSKA POSTAJA KRIŽEVCI
- viši upravni referent – vježbenik - 1 izvršitelj
 
Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
– područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili biomedicina i zdravstvo ili interdisciplinarna područja znanosti
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
 
U svojstvu vježbenika u državnu službu primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva u traženoj stručnoj spremi ili s radnim iskustvom u traženoj stručnoj spremi kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.
 
Vježbenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad  (vježbenički staž) od 12 mjeseci.
 
Vježbenik primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme dužan je položiti državni ispit propisane razine za radno mjesto na koje je raspoređen najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto, s tim da najranije dva mjeseca prije isteka probnog rada može pristupiti polaganju državnog ispita.
 
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
 
Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata/kinje (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).
Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na testiranju odnosno intervjuu ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
Kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju pozvat će se na razgovor (intervju) s Komisijom koja u razgovoru sa kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web-stranici Policijske uprave koprivničko-križevačke https://koprivničko-križevačka-policija.gov.hr/. i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Policijske uprave koprivničko-križevačke https://koprivničko-križevačka-policija.gov.hr/. istovremeno s objavom javnog natječaja.
Kandidati/kinje koji se prijavljuju za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Policijske uprave koprivničko-križevačke https://koprivničko-križevačka-policija.gov.hr.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
1. životopis,
2. presliku diplome, odnosno svjedodžbe za radna mjesta za koja je kao uvjet predviđena srednja stručna sprema (osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije)
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja (e-radna knjižica)
5. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinje predočit će izvornik.
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja o čemu se dostavlja pisana obavijest elektroničkom poštom odnosno na adresu navedenu u prijavi ako elektronička pošta nije navedena.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Pozivamo sve kandidate koje su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na broj: 048/656-426 ili porukom na email dmarkovic@mup.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:
 
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivničko-križevačka,
Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 18,
s naznakom: »za javni natječaj - vježbenici«.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web-stranici Policijske uprave koprivničko-križevačke https://koprivničko-križevačka-policija.gov.hr/.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova obustavit će postupak po ovom javnom natječaju.

Stranica