Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

Slika /PU_KK/Vijesti/2023/10/Ilustracija.pu.jpg

Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu koprivničko-križevačku

Foto: Ilustracija

REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

KLASA: 112-02/23-01/115
URBROJ: 511-06-04-23-1
Koprivnica, 19. listopada 2023.
 
Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15-USRH, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/17 i 89/19), po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 112-01/23-01/938, URBROJ: 514-08-01-02/04-23-04. od 21. kolovoza 2023. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivničko-križevačka raspisuje
 
OGLAS
za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu koprivničko-križevačku
 
 
1. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL ZA TEHNIKU
– perač vozila – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
– osnovna škola ili  niža stručna sprema
 
 
2. SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA, ODJEL MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
– kuhar – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema; srednja strukovna škola
 
Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe obaju spolova.
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Namještenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od tri mjeseca.
U prijavi na oglas obavezno se navode osobni podaci podnositelja/ljice prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Obrazac prijave na oglas nalazi se na ­web-stranici Policijske uprave koprivničko-križevačke: https://koprivnicko-krizevacka-policija.gov.hr/.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni/e priložiti:
1. životopis,
2. preslik svjedodžbe o završenoj srednjoj školi odnosno osnovnoj školi (ovisno za koje radno mjesto se podnosi prijava),
3. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu te koja je potpisana.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim/nom na oglas. Osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas, a dostavili su e-adrese u prijavi na oglas, obavijest će biti poslana elektroničkom poštom na te adrese.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijma u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Pozivamo sve kandidate koje su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na oglas i da se, nakon podnošenja prijave na oglas, telefonski obrate na broj: 048/656-426 ili porukom na email dmarkovic@mup.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Postupak oglasa provodi Komisija za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) koju imenuje potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave pravodobne i potpune te s tim kandidatima/kinjama obavlja razgovor (intervju).
Razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti samo kandidati koji podnesu pravodobnu, potpisanu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete navedene u oglasu. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Vrijeme i mjesto održavanje razgovora (intervjua) objavit će se na web-stranicama Policijske uprave koprivničko-križevačke: https://koprivnicko-krizevacka-policija.gov.hr/ i Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ najkasnije pet dana prije dana određenog za razgovor (intervjuu).

Smatra se da je kandidat/kinja koji/koja nije pristupio/la razgovoru, povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, objavit će se na web-stranici Policijske uprave koprivničko-križevačke: https://koprivnicko-krizevacka-policija.gov.hr/ istovremeno s objavom oglasa.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave: https://mpu.gov.hr/ i web-stranici Policijske uprave koprivničko-križevačke: https://koprivnicko-krizevacka-policija.gov.hr/.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu:
 
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivničko-križevačka,
Trg Eugena Kumičića 18, 48000 Koprivnica
s naznakom »Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme«
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na razgovoru (intervjuu), provedba postupka oglasa će se obustaviti.

Prijavu za oglas možete pronaći OVDJE
Opis poslova možete pronaći OVDJE
 

Stranica