Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - Policijska postaja Križevci

Slika /ikone/MUP_zastave.jpg

Na web stranicama Policijske uprave koprivničko-križevačke i Ministarstva pravosuđa i uprave objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja 

Foto: Ilustracija

KLASA: 112-03/24-01/11
URBROJ: 511-06-04-24-2
Koprivnica, 18. siječnja 2024.
 
Sukladno članku 81. i članku 165. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 155/2023) a u svezi točke 4. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine broj: 35/2022 i 37/2023) te suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za ljudske potencijale, KLASA: 001-01/24-01/15, URBROJ: 511-01-156-24-4. od 17. siječnja 2024. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivničko-križevačka raspisuje
 
OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže
vrijeme odsutne državne službenice
 
 
 1. POLICIJSKA POSTAJA KRIŽEVCI
 
 • upravni referent - 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
 
 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državni ispit I. razine
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 52. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od dva (2) mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 99. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti email-adresa) redni broj, naziv ustrojstvene jedinice i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Obrazac prijave na oglas nalazi se na mrežnoj stranici Policijske uprave koprivničko-križevačke.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti:
 1. životopis
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi - svjedodžba o završenom srednjoškolskom obrazovanju
 3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja (e-radna knjižica)
 4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
 5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 6. ispravu o položenom državnom stručnom ispitu (ako podnositelj/ica ima položen državni stručni ispit)
 7. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ako ostvaruju takva prava
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave oglasa na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave na adresu
 
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
KOPRIVNICA
Trg Eugena Kumičića 18
s naznakom „za oglas“


Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja ne podnese pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas.
 
Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte odnosno na adresu navedenu u prijavi ako elektronička pošta nije navedena.
 
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Pozivamo sve kandidate koje su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na oglas, telefonski obrate na broj: 048/656-426 ili porukom na email dmarkovic@mup.hr radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova.
 
Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju).
 
Kandidat/kinja koji ne zadovolji na pisanom dijelu testiranja, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
Kandidat/kinja koji nije pristupio/la pisanom dijelu testiranja ili razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Na mrežnoj stranici Policijske uprave koprivničko-križevačke objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim oglasom te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, istovremeno s objavom oglasa.
 
Na mrežnoj stranici Policijske uprave koprivničko-križevačke i mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
 
Izabrani kandidati/kinje bit će pozvani/e da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu  službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranih kandidata na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i mrežnoj stranici Policijske uprave koprivničko-križevačke
 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, čelnik tijela će obustaviti postupak po ovom oglasu.
 
Opis poslova i pravne izvore možete pronaći OVDJE
 
Prijavu na oglas možete pronaći OVDJE
 
 
 
 
 

Pisane vijesti