Izvođenje javnih vatrometa

Javni vatrometi

Izvođenje javnih vatrometa definirano je Zakonom o eksplozivnim tvarima (NN broj 178/04, 109/07, 68/08 i 144/10) i Pravilnikom o izvođenju javnih vatrometa (NN broj 131/08 i 69/12). Prema Pravilniku javni vatromet je korištenje pirotehničkih sredstava pri čemu se stvara zvučni i/ili svjetlosni efekt, a može se koristiti između ostalog i za scenske efekte te efekte na filmu.

 Za izvođenje javnih vatrometa pravne osobe i obrtnici moraju imati odobrenje MUP-a (članak 31. stav 2.). Javni vatrometi mogu se izvoditi tijekom cijele godine, ali je za svaki potrebno  odobrenje za mjesto i vrijeme izvođenja od policijske uprave nadležne prema mjestu u kojemu se namjerava izvoditi, a izdaje se na zahtjev izvođača javnog vatrometa (članak 32. stav 1. Zakona). Svi djelatnici pravne osobe ili obrta koji pripremaju i izvode vatromet moraju proći obuku o rukovanju eksplozivnim tvarima i o tome položiti ispit. 

Za svaki vatromet mora se načiniti plan izvođenja vatrometa i odrediti ovlaštena osoba koja je odgovorna za sve radnje vezane za izvođenje vatrometa. Isto tako, potrebno je odrediti sigurnosni pojas u kojemu ne smije biti gledatelja i građevina koje bi mogle biti ugrožene krutim i gorućim dijelovima i plinovima koji nastaju pri aktiviranju i eksploziji pirotehničkih sredstava.

Za određivanje sigurnosnog pojasa mora se uzeti u obzir sljedeće (članak 14. Pravilnika):

 • uputa proizvođača o načinu uporabe pirotehničkog sredstva
 • moguća nepravilna djelovanja pirotehničkog sredstva (eksplozija u cijevi za lansiranje, prerano ili prekasno aktiviranje, pad neeksplodiranog pirotehničkog sredstva na tlo i slično)
 • brzina i smjer vjetra (zbog utjecaja na putanju pirotehničkog sredstva javni vatromet se ne smije izvoditi ukoliko je brzina vjetra veća od 40 km/h, mjereno 2 m iznad tla na mjestu ispaljivanja)
 • kut ispaljivanja
 • odmak zbog Magnusovog efekta;
 • vrsta, promjer, masa pirotehničkog proizvoda i eksplozivne smjese, oblik i druge karakteristike koje određuju domet, visinu leta i polje djelovanja pirotehničkog sredstva.
Sigurnosni pojas dobije se tako da se svaki milimetar najvećeg promjera pirotehničkog sredstva pomnoži s 0,5 metara (ako je serijsko povezivanje pirotehničkih sredstava onda se promjer množi sa 0,6 metara) čemu se doda Magnusov efekt. Magnusov efekt je odstupanje od idealne krivulje leta koje nastaje zbog rotacije, a dobije se tako da se unutarnji promjer cijevi pomnoži sa 3,8.

Javni vatrometi ne smiju se izvoditi u područjima aerodroma, u blizini bolnica, staračkih domova, auto cesta, dalekovoda, naftovoda i plinovod, transformatorskih stanica, građevina s lako zapaljivim tvarima. Vatrometi se ne smiju izvoditi ni kod domova zdravlja, škola, vrtića i crkava kada se u njima obavlja rad osim kad daju pisani pristanak za to (članak 3. Pravilnika).

          

            Glasno pucanje

Za izvođenje glasnog pucanja pravne osobe i obrtnici moraju imati odobrenje MUP-a (članak 41. stav 1.).  Za svako glasno pucanje potrebno je odobrenje za mjesto i vrijeme izvođenja od policijske uprave nadležne prema mjestu u kojemu se namjerava izvoditi (članak 42. stav 3. Zakona). Svi djelatnici pravne osobe ili obrta koji izvode glasno pucanje moraju proći obuku o rukovanju eksplozivnim tvarima i o tome položiti ispit. Glasno pucanje ne smije se izvoditi prema publici.

Pravna osoba ili obrtnik mora imati propisano skladište ili adekvatan ormar koji se zaključava i pričvršćen je za pod ili zid prostorije koja se zaključava.

           

Kaznene odredbe:

Prema članku 52. stav 1. pravna osoba može biti kažnjena novčanom kaznom od 40000 do 100000 kuna ako:

 • izvodi javne vatromete bez odobrenja MUP-a (isti stav točka 15.
 • izvodi glasno pucanje bez odobrenja MUP-a (isti stav točka 18.)
 • za taj prekršaja novčanom kaznom od 5000 do 10000 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi (isti članak stav 2.)
 • za taj prekršaj istom kaznom kaznit će se i obrtnik ili druga fizička osoba (isti članak stav 3.)
 • za isti prekršaj učinjen u povratu sud će uz novčanu kaznu pravnoj osobi ili obrtniku izreći i zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do godine dana (isti članak stav 4.)
 •  

Prema članku 53. stav 1. pravna osoba može biti kažnjena novčanom kaznom od 20000 do 40000 kuna ako:

izvodi javni vatromet bez odobrenja mjesta i vremena izvođenja izdanog od nadležne policijske uprave odnosno ako izvodi javni vatromet pirotehničkim sredstvima koja nisu odobrena ili ne udovoljavaju propisanim uvjetima (isti stav točka 12.)

 • glasno pucanje obavlja više izvršitelja koji nisu osposobljeni za rukovanje eksplozivnim tvarima (isti stav točka 19.
 • bez odobrenja nadležne policijske uprave izvodi glasno pucanje na mjestu na kojem se okuplja veći broj osoba (isti stav točka 20.)
 • postupa suprotno sigurnosnim mjerama propisanim pravilnicima koje ministar unutarnjih poslova donosi na temelju ovlasti iz ovoga Zakona (isti stav točka 27.)
 • za taj prekršaja novčanom kaznom od 4000 do 8000 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi (isti članak stav 2.)
 • za taj prekršaj istom kaznom kaznit će se i obrtnik ili druga fizička osoba (isti članak stav 3.)
 • za isti prekršaj učinjen u povratu sud će uz novčanu kaznu pravnoj osobi ili obrtniku izreći i zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do šest mjeseci (isti članak stav 4.)
 

            Fizičke osobe (građani), vatrometi i glasno pucanje

Fizičke osobe (građeni) mogu izvoditi vatromete i glasno pucanje za privatne potrebe samo u vremenu kad je dopuštena uporaba pirotehničkih sredstava 2. i 3. razreda, a to je vrijeme od 27.12. do 1.1. Izvan tog vremena, ako žele vatromet, sve vezano za nj moraju prepustiti za to ovlaštenim pravnim osobama ili obrtima.

 Kaznene odredbe:

Prema članku 54. Zakona kaznom od 1000 do 5000 kuna može biti kažnjena fizička osoba:

 • koja koristi pirotehnička sredstva razreda 2. i 3. izvan dopuštenog vremena (stav 1. točka 1.)
 • koja izvodi javni vatromet, a nema dozvolu za izvođenje javnog vatrometa (stav 1. točka 2.)
 • koja izvodi glasno pucanje, a nije osposobljena za rukovanje eksplozivnim tvarima (stav 1. točka 5.)