Korisne informacije Službe za javni red i sigurnost

 

Izdavanje vozačke dozvole

Vozačka dozvola izdat će se na zahtjev osobe koja nadležnom tijelu preda uvjerenje o položenom vozačkom ispitu, ako udovoljava uvjetima iz ovoga Zakona.
Vozačka dozvola za upravljanje vozilima AM, A1, A2, A, B, BE, F i G kategorije izdaje se s rokom važenja od 10 godina. Prilikom produljenja vozačke dozvole vozač je dužan podvrgnuti se zdravstvenom pregledu za vozača u slučaju kada je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana.
Vozačka dozvola za upravljanje vozilima C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE i H kategorije izdaje se s rokom važenja od pet godina. Po isteku roka od pet godina, vozač iz ovoga stavka prilikom produljenja vozačke dozvole dužan je podvrgnuti se zdravstvenom pregledu za vozača.
Vozačka dozvola za upravljanje vozilima, instruktoru vožnje i vozaču B kategorije koji upravlja vozilom u profesionalne svrhe izdaje se s rokom važenja od 10 godina. Po isteku roka od deset godina, vozač iz ovoga stavka i instruktor vožnje prilikom produljenja vozačke dozvole dužan je podvrgnuti se zdravstvenom pregledu za vozača.
Osobi čije zdravstveno stanje u vrijeme zdravstvenog pregleda nije takvo da bi bilo smetnja za izdavanje vozačke dozvole, ali je neophodan zdravstveni nadzor u kraćem razdoblju, vozačka dozvola se izdaje s rokom važenja predloženim u uvjerenju o zdravstvenom pregledu. Ovaj rok ne može biti kraći od jedne godine.
U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije motornih i priključnih vozila kojima vozač ima pravo upravljati. Vozač ima pravo upravljati samo onim vozilima i kategorijama vozila koje su upisane u vozačkoj dozvoli.

Upravljanje vozilom

Motornim vozilom na cesti može upravljati osoba kojoj je izdana vozačka dozvola u državi članici Europskog gospodarskog prostora. Osoba  može vozačku dozvolu izdanu od države članice Europskog gospodarskog prostora zamijeniti za jednakovrijednu vozačku dozvolu Republike Hrvatske bez polaganja vozačkog ispita.
Motornim vozilom na cesti može upravljati osoba kojoj je izdana vozačka dozvola u državi članici Europskog gospodarskog prostora, te može vozačku dozvolu izdanu od države članice Europskog gospodarskog prostora zamijeniti za jednakovrijednu vozačku dozvolu Republike Hrvatske bez polaganja vozačkog ispita.
Stranac koji boravi u Republici Hrvatskoj i hrvatski državljanin koji boravi ili prebiva u inozemstvu pa dođe u Republiku Hrvatsku, može na temelju važeće inozemne vozačke dozvole koju je izdalo nadležno tijelo strane države, uz uvjet reciprociteta, upravljati motornim vozilom na teritoriju Republike Hrvatske. Inozemna vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima D1 ili D kategorije neće se priznati osobama koje nemaju 24 godine života, za C kategoriju 21 godinu, C1 i B kategoriju 18 godina života.
Stranac kojem je odobren privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj i hrvatski državljanin koji se iz inozemstva vrati u Republiku Hrvatsku, a i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj, stranih trgovinskih, prometnih, kulturnih i drugih predstavništava te stranih dopisništava, mogu upravljati motornim vozilima na osnovi važeće inozemne vozačke dozvole za vrijeme do godinu dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku. 

Mladi vozači  

Mladi vozač je vozač motornog vozila u dobi do navršene 24. godine života, koji posjeduje vozačku dozvolu izdanu na teritoriju Republike Hrvatske. 
Mladi vozači ne smiju upravljati vozilom na cesti niti početi upravljati vozilom ako su pod utjecajem droga, lijekova ili ako u krvi imaju alkohola. Ovo znači da je dopuštena koncentracija alkohola u krvi mladih vozača 0,00 g/kg. 
Mladom vozaču koji u roku od  2 godine prikupi 9 negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se ukinuti i oduzeti vozačka dozvola. Mladom vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova, a kojem je vozačka dozvola istekla, rješenjem će se odrediti da ne može podnijeti zahtjev za produljenje vozačke dozvole na rok od dvije godine, a zahtjev podnesen u roku od dvije godine će se rješenjem odbaciti. Mladom vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova, a vozačka dozvola je oduzeta ili prijavljena izgubljenom, rješenjem će se ukinuti vozačka dozvola. Istekom roka od dvije godine od dana izvršnosti navedenih rješenja, mladi vozač može ponovno polagati vozački ispit nakon provedenog postupka osposobljavanja kandidata za vozače. 

Bolja uočljivost vozača bicikala i pješaka 

Vozači bicikala koji se kreću cestom noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti (magla, kiša, snijeg) dužni su biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom. 
Pješak, koji se kreće kolnikom (cestom), noći i danju u slučaju smanjene vidljivosti (magla, kiša, snijeg) dužan je biti označen nekim izvorom svjetlosti ili reflektirajućim materijalom. 

Ukidanje vozačke dozvole  

Vozaču (koji nije mladi vozač) koji u roku od 2 godine prikupi 12 negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se ukinuti i oduzeti vozačka dozvola. Vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova, a kojem je vozačka dozvola istekla, rješenjem će se odrediti da ne može podnijeti zahtjev za produljenje vozačke dozvole na rok od dvije godine, a zahtjev podnesen u roku od dvije godine će se rješenjem odbaciti. Vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova, a vozačka dozvola je oduzeta ili prijavljena izgubljenom, rješenjem će se ukinuti vozačka dozvola.  Istekom roka od dvije godine od dana izvršnosti navedenih rješenja, vozač može ponovno polagati vozački ispit nakon provedenog postupka osposobljavanja kandidata za vozače.
Vozaču koji je prije stjecanja prava na upravljanje vozilom u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se odrediti da ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole na rok od dvije godine, a zahtjev podnesen u roku od dvije godine će se rješenjem odbaciti.
 
Međunarodna vozačka dozvola

Odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama koje se odnose na upravljanje vozilima na temelju inozemne vozačke dozvole na odgovarajući se način primjenjuju i na upravljanje vozilima na temelju važeće međunarodne vozačke dozvole.
Međunarodna vozačka dozvola priznat će se samo ako su je izdala nadležna tijela ili organizacije strane države. Ta se dozvola ne može zamijeniti za hrvatsku vozačku dozvolu.
Međunarodnu vozačku dozvolu izdaje HAK (Hrvatski auto klub), a izdaje se vozaču koju ima važeću vozačku dozvolu izdanu u RH, s rokom važenja od 3 godine od dana izdavanja, odnosno do datuma isteka važenja hrvatske vozačke dozvole ukoliko je do isteka njene važnosti manje od 3 godine.
Međunarodna vozačka dozvola ne može se izdati vozaču kojem je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, dok ta mjera traje. 

Produženje važenja prometne dozvole i Prodaja/odjava vozila

Vlasnik registriranog vozila može odjaviti vozilo, a uz zahtjev za odjavu mora priložiti prometnu dozvolu radi evidentiranja odjave vozila i vratiti registarske pločice, odnosno priložiti potvrdu tijela koje je registriralo vozilo izvan Republike Hrvatske kojom se potvrđuje da su registarske pločice i prometna dozvola zadržane ili poništene.
Vlasnik vozila koji ne izvrši produženje važenja prometne dozvole u roku od 15 dana od dana isteka prometne dozvole, dužan je odjaviti vozilo.
U slučaju prodaje ili drugog načina promjene vlasništva na vozilu, novi vlasnik vozila dužan je u roku od 15 dana od stjecanja vozila registrirati vozilo na svoje ime ili ga odjaviti, a ako ga ne registrira na svoje ime ili ne odjavi, stanica za tehnički pregled vozila će, na zahtjev osobe na koju je vozilo registrirano, rješenjem ukinuti registraciju vozila. Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje ministarstvo nadležno za unutarnje poslove. 
Vlasnik vozila dužan je u roku od 15 dana prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u prometnoj dozvoli.
Vlasnik vozila dužan je u roku od 30 dana odjaviti registrirano vozilo te donijeti prometnu dozvolu radi poništenja i vratiti registarske pločice ako je vozilo uništeno ili otpisano ili ako je vozilo otuđeno ili nestalo. Za odjavu vozila, koje je po propisima o gospodarenju otpadnim vozilima otpadno vozilo, vlasnik vozila dužan je uz prometnu dozvolu i registarske pločice priložiti i Potvrdu o obrađivanju otpadnog vozila. Za odjavu vozila, koje po propisima o gospodarenju otpadnim vozilima nije otpadno vozilo, vlasnik vozila dužan je uz prometnu dozvolu i registarske pločice priložiti i izjavu o mjestu čuvanja vozila.
Vozilo za koje je važenje prometne dozvole odnosno kartona tehničke ispravnosti lake prikolice isteklo prije više od jedne godine, kao i u slučaju kad dobije obavijest tijela koje je registriralo vozilo izvan Republike Hrvatske, odjaviti će se po službenoj dužnosti bez zahtjeva vlasnika vozila. 

Registracija i tehnički pregledi motornih i priključnih vozila  

Registrirati se mogu samo ona motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna. Registraciju motornih i priključnih vozila, produženje važenja prometne dozvole i izdavanje pokusnih pločica obavljaju stanice za tehnički pregled vozila. 
Prometna dozvola je javna isprava koju je izdalo nadležno tijelo i kojim se dokazuje vlasništvo vozila, pravo označavanja vozila određenim registarskim pločicama i vlasništvo tih pločica, tehničke i druge osobine i karakteristike vozila te pravo sudjelovanja u prometu. 
Za registraciju vozila, produženje važenja prometne dozvole i ostale povezane poslove koje sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama obavljaju stanice za tehnički pregled vozila, vlasnik vozila ne plaća upravnu pristojbu kada za to plaća naknadu u stanici za tehnički pregled vozila. 
Na tehničkom pregledu utvrđuje se ima li vozilo propisane uređaje i opremu, jesu li ti uređaji i oprema ispravni te udovoljavaju li propisanim uvjetima za sudjelovanje u prometu na cesti. 
Nova motorna i priključna vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase veće od 3 500 kg, motornih vozila za prijevoz osoba koje osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala, vozila hitne medicinske pomoći i vozila za taksi prijevoz vlasnici su dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem istječe rok od 12 mjeseci od prve registracije vozila. 
Sva ostala nova motorna i priključna vozila koja sudjeluju u prometu na cestama, vlasnici su dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem istječe rok od 24 mjeseca od prve registracije vozila. 
Rok važenja redovitog tehničkog pregleda označava se posebnim znakom (naljepnicom) koji se postavlja na prednjoj strani motornog vozila odnosno na stražnjoj strani priključnog vozila.

Vozila registrirana u inozemstvu

Vozila registrirana u inozemstvu, koja su u vlasništvu stranaca na privremenom boravku u RH ili hrvatskih državljana koji iz inozemstva privremeno dođu u RH, mogu sudjelovati u prometu najduže 3 mjeseca od dana ulaska u RH.
Motorna i priključna vozila registrirana izvan teritorija Republike Hrvatske mogu sudjelovati u prometu na teritoriju Republike Hrvatske samo ako imaju: važeću prometnu dozvolu, dokaz o tehničkoj ispravnosti, registarske pločice koje je izdalo nadležno tijelo zemlje u kojoj je vozilo registrirano, međunarodnu oznaku zemlje registracije ili registarsku pločicu koju je izdalo nadležno tijelo države na kojoj su oznake i broj utvrđeni propisima Europske unije.  Za motorna i priključna vozila registrirana u državama članicama Europskog gospodarskog prostora, u svrhu slobodnog kretanja vozila u prometu na cestama, priznaje se dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila izdan u državi registracije vozila. Priključno vozilo koje nije registrirano mora na stražnjoj strani imati registarsku pločicu s ponovljenim registarskim brojem vučnog vozila.
 
Vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u RH, stranih trgovinskih, prometnih, kulturnih i drugih predstavništava te stranih dopisništava, odnosno, stranaca kojima je odobren privremeni ili stalni boravak u RH, a i vozila hrvatskih državljana koji su se vratili iz inozemstva u RH da u njoj stalno ostanu, mogu sudjelovati u prometu samo ako su registrirana u RH.